Посебна грижа за деловни корисници

  • поволни валутни услови
  • квалитет на горивото
  • постојаност во испораката
  • сигурност на утоварно место
  • целосна професионалнас посветеност кон купувачите
  • 24 часовна комуникација